BioActive Foods

Kvalitetssikring

Formålet med vårt kvalitetssikringssystem er å understøtte vår troverdighet når vi tilbyr bioaktive produkter med riktig kvalitet og dokumenterte kostholdsråd, slik at vi kan tilfredsstille våre kunders behov for sikkerhet. BioActive Foods sitt kvalitetssystem følger "FDA's Current Good Manufacturing Practice (CGMP) for the Dietary Supplement, 21 CFR, Part 111".

 

BioActive Foods godkjenner bare leverandører av råvarer og produsenter av ferdigvarer som opererer i henhold til kravene i vårt kvalitetssikrings system. For å bli godkjent som leverandører må bedriftene dokumentere at de har gode kvalitessikrings rutiner som sikrer at tjernestene de leverer er i henhold til sertifiseringer som GMP og ISO.

 

Good Manufacturing Practice (GMP)

GMP er et regelverk som beskriver krav til kvalitetssystemer, personell, lokaler, utstyr, dokumentasjon, produksjon, kvalitetskontroll, kontraktsprodusenter, klager, tilbakekalling og selvinspeksjoner. GMP sertifiserte leverandører produserer etter slike fastsatte retningslinjer, noe som sikrer produktenes sammensetning, renhet og merking.


Kort oppsummert innbefatter GMP regelverket blant annet at:

  • Produksjonsutstyret og produksjonsprosessen skal være godkjent
  • Alle ledd i tilvirkningsprosessen skal være dokumentert
  • Renhold av produksjonsutstyr og produksjonslokalene skal dokumenteres og kontrolleres
  • Kontroll rundt identifikasjon, merking og pakking av råmaterialer
  • Ferdige produkter skal identifiseres med et batch-nummer

ISO 9001-standard

Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden ble utviklet for å fastsette internasjonale krav til ledelsessystemet for kvalitetsstyring. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, ofte et akkreditert sertifiseringsorgan, for å vise kunder at de kan stole på at produsenten/leverandøren har innført de nødvendige interne rutiner til å kunne møte sine forpliktelser.

 

Viktige elementer i ISO-standarden er:

  • Kvalitetsstyringssystem
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring

BioActive Foods AS sitt kvalitetssystem følger FDAs Current Good Manufacturing Practice (CGMP) for Dietary Supplement, CFR 21, Part 111.

Trygg mat

​Matvaretrygghet er visshet om at den maten man spiser er trygg, og at det ikke medfører helsemessig risiko å spise den. Spor av fremmedstoffer finnes i all mat, både naturlig og som et resultat av forurensing. Fremmedstoffer er biologiske eller kjemiske stoffer som kan forårsake helseskade hvis de er tilstede i mengder over et visst nivå. For kjente fremmedstoffer er det definerte maksimale grenseverdier for hva som kan forekomme i matvarer.


Våre godkjente leverandører utfører kontroller for å sikre at fremmedstoffer ikke overstiger de grenseverdier som er fastsatt gjennom lov verket, blant annet for tungmetaller, PCBs (polyklorerte bifenyler) og dioksiner. I tillegg utføres mikrobiologiske analyser for å hindre tilstedeværelse av potensielt skadelige mikroorganismer.